ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  โซลูชั่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอคอมพิวเตอร์ และตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้กว้าง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องดิจิไตส์เซอร์ ชุดมัลติมีเดีย อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ดังนั้น ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งตามหน้าที่การทํางานของเครื่องได้ดังนี้

  หน่วยรับข้อมูล (Input unit) 

  • เป็นอุปกรณ์รับเข้า ทําหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ ( Mouse) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับเข้าอื่น ๆ อีก ได้แก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วีดีโอคาเมรา (Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone),ทัชสกรีน (Touch screen), แทร็คบอล (Trackball), ดิจิตเซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair)

  หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) 

  • ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานส่วนต่างๆ ของระบบโดยส่งสัญญาณควบคุมผ่านระบบบัส (Bus) ส่วนคํานวณและเปรียบเทียบ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) 
  • มีหน้าที่หลักคือ การคํานวณและและเปรียบเทียบข้อมูลด้วยหลักการทาง คณิตศาสตร์ และ ตรรกศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และการตรวจสอบเงื่อนไข เก็บข้อมูลที่ ได้จากการ ประมวลไว้ในส่วนที่เรียกว่า Register ปกติแล้วคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วย ประมวลผลเพียงชุดเดียว ในกรณีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานประมวลผลข้อมูลดาวเทียมซึ่งมี ความละเอียดของข้อมูลสูง มีการประมวลผลตลอดเวลา และมีการทํางานของโปรแกรมพร้อมกัน หลายโปรแกรม หน่วยประมวลผลเพียงชุดเดียวจึงอาจไม่เพียงพอ เพราะจะทําให้เครื่องประมวลผล หยุดการทํางานในขณะที่มีการประมวลผลหนักๆ

  การเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบบมีหน่วยประมวลผล ชุด (two-processor) เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้การประมวลผลมีเสถียรภาพ โดยหน่วยประมวลผล สามารถทํางานในเวลาเดียวกันเป็นตัวสํารองซึ่งกันและกันเมื่อ CPU ตัวใดตัวหนึ่งหยุดทํางานอีกตัว หนึ่งจะทํางานแทนโดยอัตโนมัติ 

  หน่วยความจําหลัก (Main Memory) 

  • ทําหน้าที่ในการเก็บชุดคํา สั่งควบคุมการรับส่งข้อมูลพื้นฐาน คือ BIOS ซึ่งจะถูกกําหนดมาจากโรงงานผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจําส่วนนี้จะเก็บข้อมูลไว้ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า หน่วยความจําแบบชั่วคราว (Random Access Memory : RAM)หน่วยความจําส่วนนี้สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา เป็นส่วน ที่ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อส่งไปประมวลผลยังหน่วยประมวลผล หลังจากคอมพิวเตอร์ทํา การประมวลผลแล้วจะส่งข้อมูลกลับมาที่หน่วยความจํา ทําให้หน่วยความจํามีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายข้อมูลเป็นจํานวนมาก เปรียบเสมือนหน่วยรับฝากข้อมูลแบบชั่ วคราว ซึ่งจะถูกแทนที่ ด้วยข้อมูลใหม่เสมอ ถ้าปิดเครื่องข้อมูลในหน่วยความจําส่วนนี้จะหายไปหมด คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม

  ในปัจจุบันควรจะเลือกใช้ RAM ชนิด ที่มี Parity SDRAM PC100 โดยมี RAM ไม่ตํ่ากว่า 128 MB เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมมีความละเอี ยดและความซับซ้อนในการ ประมวลผลหลายขั้นตอน กอปรกับโปรแกรมประมวลผลข้อมูลดาวเทียมมีขนาดใหญ่ และมีการต่อ พ่วงอุปกรณ์อื่นๆ เช่นเทปอ่านข้อมูล สําหรับอ่านข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจํา จึงทําให้ ความต้องการหน่วยความจําหลักมีมากขึ้นและการประมวลผลแต่ละครั้งจะมีการใช้หน่ วยความจํา จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว 

  หน่วยบันทึกข้อมูล (Data Entry Unit) 

  • เป็นสื่อในการเก็บข้อมูล และสามารถนํา ข้อมูลกลับประมวลผลใหม่ และบันทึกข้อมูลซํ้าได้หลายครั้ง ข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้วเก็บอยู่ใน หน่วยความจําหลัก ถ้าปิดเครื่องข้อมูลเหล่านั้นจะหายไป จึงควรมีการบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ส่วนนี้ทําหน้าที่เป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลข้อมูล (Input/output Device) อุปกรณ์ที่จําเป็นในระบบงานประมวลผลข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้แก่

  ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk ) 

  • แผ่นจานแม่เหล็กเก็บข้อมูลชนิดแข็ง แบ่งได้เป็น ประเภท คือ ประเภทที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง (Internal Hard Disk) และประเภทที่เชื่อมต่อภายนอก (External hard disk) ปัจจุบันได้มีการผลิต ฮาร์ดดิสต์วามจุตั้งแต่ 6 GB ขึ้นไป โดยมีมาตรฐาน การเชื่อมต่อ IDE SCSI และ USB ซึ่งมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลตามมาตรฐานแบบ SCSI จะมี ประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลได้ดีกว่า จึงเป็นที่นิยมใช้ในงาน ประมวลผลข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลจํานวนมาก ฮาร์ดดิสต์ที่ผลิตในปัจจุบันได้แก่ Seagate, IBM, Maxtor, Quantum